Fravær

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring. Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Jf. skolereglement for Hedmark fylkeskommune § 8:

§ 8 Fravær

Eleven har selv ansvar for å ha oversikt over fraværet sitt og kontrollere at føringene i skolens fraværssystem er korrekte. Det er kun fravær som ønskes unntatt fraværsgrensen som trenger å bli dokumentert.

§ 8-1 Fravær og grunnlaget for vurdering i fag

Alt fravær fra opplæringen, uavhengig av grunn, skal i utgangspunktet telle med i fraværsprosenten jf. forskrift til opplæringsloven §3-3. Stort fravær fra undervisningen, uavhengig av årsak, kan føre til manglende vurderingsgrunnlag.

  • Hvis en elev har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
  • Hvis en elev har mellom 10 % og 15 % udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.
  • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevens totale fravær
  • Elevene må uoppfordret dokumentere fraværet etter bestemte regler for å få det unntatt fra 10 %-regelen.
  • Selv om en elev kan dokumentere fraværet slik at det ikke skal telles i 10 %-regelen, er det fortsatt krav om at læreren må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter i faget.
  • Eleven og foreldre skal varsles skriftlig om han eller hun står i fare for ikke å få karakter på grunn av fravær. Er eleven over 18 år skal ikke foreldrene varsles. Det må varsles både i forbindelse med halvårskarakteren og hvis det er fare for ny overskridelse av fraværsgrensen i forbindelse med standpunktkarakteren.

Eleven kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fravær utover 10 % kommer av
a. Helse- og velferdsgrunner
b. Arbeid som tillitsvalgt
c. Politisk arbeid
d.Hjelpearbeid
e. Lovpålagt oppmøte
f. Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå
g. Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke.

Fravær som skyldes pkt. a) Helsegrunner, kan ikke dokumenteres kun med egenmelding fra foreldre eller myndige elever.
Det kreves dokumentasjon fra:
• Lege
• Helsesøster
• Tannlege
• Fysioterapeut
• Psykolog (BUP)
• Annen sakkyndig

Ved kronisk sykdom eller utredning for eller oppfølging for udiagnostisert sykdom kreves erklæring fra spesialist. I disse tilfellene er det rektor som avgjør om den fremlagte dokumentasjon er egnet.

Fravær fra punktene b) – g) skal dokumenteres av politisk organisasjon, hjelpeorganisasjon, arrangører og andre organisasjoner.

Skjønn opp til 15 %

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 %, og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 %.

Læreren må i alle tilfeller ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å sette karakter.

Selv om fraværsgrensen er overskredet har eleven rett til å delta i undervisningen og å få underveisvurdering i fag. Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og for standpunktkarakter. For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det halvåret. For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter.

Selv om en elev ikke får karakter til halvårsvurderingen regnet opp mot timetallet i faget det halvåret, innebærer det ikke nødvendigvis at eleven ikke får standpunktkarakter. For å få standpunktkarakter må eleven sørge for å ikke ha udokumentert fravær ut over de fraværsgrenser som er bestemt sett i forhold til det totale timeantallet i faget det skoleåret.

§ 8-2 Fravær som kan trekkes fra ved føring av vitnemål og kompetansebevis

Eleven kan søke om at fravær på til sammen 10 dager per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det er dokumentert og skyldes hovedpunktene a) til g) under § 8-1.

Fratrekk av fravær gjelder kun hele dager. Det er ikke anledning til å gjøre om timefravær til dagsfravær.

Fratrekk av fravær pga helsemessige årsaker skal dokumenteres med legeerklæring. Søknad sendes på fastsatt skjema ved slutten av hvert skoleår.

Til toppen